ارتباط با ما > چارت سازمانی

۰۰۷

خانم مهندس لطیفی

ممیز بهداشت محیط

آقای مهندس عبدی

حمل و نقل

خانوم مهندس محمدی

ممیز بهداشت محیط

خانم مهندس طالبی

ممیز بهداشت محیط

خانم مهندس حقیقت

ممیز بهداشت محیط

خانم مهندس آنجفی

ممیز بهداشت محیط

آقای مهندس تکلو

مسئول فنی و دفتر