ارتباط با ما > چارت سازمانی

۰۰۷

خانم مهندس لطیفی

ممیز بهداشت محیط

آقای مهندس عبدی

حمل و نقل و امور دفتری

خانوم مهندس محمدی

ممیز بهداشت محیط

خانم مهندس طالبی

ممیز بهداشت محیط

خانم مهندس حقیقت

ممیز بهداشت محیط

خانم مهندس آنجفی

ممیز بهداشت محیط

آقای مهندس تکلو

مسئول فنی و دفتر