خدمات

خدمات

ما خدماتی بصورت فیزیکی و آنلاین در این صفحه داریم که میتوانید خدمت مورد نیاز خود را انتخاب کنید و برای اطلاعات بیشتر به صفحه مربوط هر خدمات بروید

خودکنترلی و خوداظهاری بهداشت محیط

صدور کارت بهداشت

صدور گواهینامه بهداشت اصناف

نمونه برداری مواد غذایی و آشامیدنی

مواد گندزا تجهیزات کار

شامل تابلوی ۴گانه راهنمای بهداشتی – بروشور و تابلوی دستورالمعلهای کار با ابزار و تجهیزات – بروشورهای آموزشی – کپسول آتشنشانی – جعبه کمک های اولیه – البسه کاری – دماسنج – محلولهای شوینده و ضدعفونی کننده – safety box و ابزار و تجهیزات مربوطه جهت آرایشگاهها