خدمات > صدور کارت بهداشت

صدور کارت بهداشت

کلیه شاغلین در مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی مشمول قانون ماده ۱۳ مواد خوردنی -اشامیدنی – ارایشی و بهداشتی ملزم به انجام معاینات و آزمایشات بالینی طی مراحل مصوب در آزمایشگاه تشخیص طبی ذیصلاح و اخذ و نگهداری کارت بهداشت در محل واحد صنفی می باشند.


دفتر خدمات سلامت