خدمات > گواهی آموزش بهداشت عمومی و اصناف

گواهینامه بهداشت اصناف

کلیه افراد شاغل در مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی مشمول قانون ماده ۱۳ مواد خوردنی -اشامیدنی – ارایشی و بهداشتی ملزم به طی دوره آموزش عمومی و توجیهی بهداشت در آموزشگاه معتبر مربوطه و اخذ گواهینامه تایید گذراندن دوره آموزشی می باشند


دفتر خدمات سلامت