خدمات > خوداظهاری و خود کنترلی

خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی

کنترل و پایش موارد بحرانی و غیر بحرانی توسط مالک، مدیر یا متصدی مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی و اظهار آن در فواصل معین مبنی بر انطباق محل، کالا و خدمات ارائه شده با قوانین و مقررات بهداشتی می باشد که از طریق تهیه و تنظیم اظهارنامه و تحویل آن به مسئول بهداشت محل صورت می گیرد.


خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی
دفتر خدمات سلامت