خدمات > نمونه برداری

فرآیند نمونه برداری

بر اساس خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی نمونه برداری آب و مواد غذایی توسط ممیزان انجام، نمونه مربوطه به آزمایشگاه تایید صلاحیت شده ارسال، نتایج به متصدی اعلام و در سوابق واحد صنفی متقاضی نگه داری می شود.


دفتر خدمات سلامت